aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterFix tunnel1Thomas White8 years
 
 
AgeCommit messageAuthor
2013-07-24Fix tunnel1HEADmasterThomas White
2013-07-22Add 1920x1080 resolutionThomas White
2013-07-22Fix floating point types in swirlytron.fragThomas White
2013-07-22Add -lm to librariesThomas White
2009-01-22DRI is not specific to Linux :)Thomas White
2009-01-04Fix typoThomas White
2008-08-20Ignore '~' filesThomas White
2008-08-20Use either mouse button for thrustThomas White
2008-08-19Email addressThomas White
2008-08-19Licence update to GPLv3.0Thomas White
[...]